top of page

STANOVY

COMMON LAW SOCIETY

I. Účel, činnost a základní zásady

§ 1

(1)     Common Law Society je spolek studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků Právnické fakulty Univerzity Karlovy (dále také „PFUK“) a dalších zájemců o anglo-americkou právní kulturu založené roku 1998. Účelem tohoto spolku je:

a)        podporovat studium a povědomí o právu, právních systémech a právní historii zemí Common Law, práva EU a srovnávacího práva na PFUK a diskusi o jakémkoliv právním tématu zejména v anglickém jazyce (i když se nebude přímo týkat Common Law),

b)        povzbuzovat srovnávací studium práva, politického systému a společnosti zemí kontinentální tradice a tradice Common Law,

c)        rozvíjet kontakty mezi učiteli a studenty PFUK na jedné straně a akademickou i profesní právnickou komunitou v zemích Common Law na druhé straně,

d)        formálně i neformálně sbližovat zájemce o výše uvedené cíle z PFUK a z širší právnické komunity a

e)        vzhledem k členství České republiky v EU a k rostoucímu vlivu Common Law na právo evropské a mezinárodní, organizovat vzdělávací aktivity, které pomohou studentům PFUK v jejich budoucí kariéře.

(2)     Svůj účel bude spolek Common Law Society naplňovat zejména:

a)        pravidelnými akademickými akcemi s přednášejícími z PFUK, širší právnické komunity a s přednášejícími ze zahraničí ve formě přednášek, seminářů a konferencí,

b)        podporou akademických a studijních výměn mezi PFUK a univerzitami a právními institucemi v zemích Common Law,

c)        pomocí při zajišťování výukových a studijních materiálů se vztahem ke Common Law, právu EU a srovnávacímu právu na PFUK,

d)        vlastní vydavatelskou a ediční činností v oblasti studia práva,

e)        podporou jiným aktivitám PFUK, blízkým cílům Common Law Society,

f)         uskutečňováním vzdělávacích projektů pro studenty práv a

g)        pořádáním společenských akcí.

(3)     Základními zásadami činnosti Common Law Society jsou demokratická samospráva a apolitičnost.

(4)     K naplnění účelu spolku lze použít pouze takové prostředky, které jsou v souladu s platnou právní úpravou, neodporují těmto stanovám a dobrým mravům. Není-li zvolený prostředek uvedený ve stanovách, lze jej použít, je-li to vhodné ke splnění účelu spolku. Zejména se jedná o:

a)        výzkum, vzdělávání, pořádání seminářů, přednášek a konferencí, osvěta, vydávání a distribuce odborných publikací a materiálů,

b)        aktivizace veřejnosti, samosprávných celků a úřadů, organizování kampaní, účasti ve správních i jiných řízeních, které se týkají účelu spolku, spolupráce s jinými subjekty na národní, evropské i světové úrovni.

(5)     Vznikne-li z činnosti spolku zisk nebo výtěžek, bude použit na spolkovou činnost a správu.

(6)     Common Law Society je členem Studentské unie UK, z. s., IČO: 227 38 983, se sídlem Ovocný trh 541/3, 110 00 Praha 1.

II. Název a sídlo

§ 2

(1)     Název spolku je Common Law Society (dále také „CLS“).

(2)     Spolek dále používá výraz „Společnost pro anglo-americké právo”, který je pouze významově nejbližším překladem názvu spolku.

(3)     Common Law Society sídlí v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na adrese náměstí Curieových 901/7, 110 00 Praha 1- Staré Město.

(4)     Vnitřní organizace CLS, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami.

III. Členství

§ 3

Řádné členství

(1)     Řádné členství je:

a)        základní, nebo

b)        doživotní.

(2)     V případě doživotního členství je členský příspěvek jednorázový.

(3)     Členem CLS se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 17 let, která o to projeví zájem (dále jen „zájemce o členství“). Členem CLS se nemůže stát osoba, která byla v minulosti vyloučena valnou hromadou CLS ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c).

(4)     Zájemce o členství, který je studentem Univerzity Karlovy v Praze, nebo je k ní v zaměstnaneckém, nebo jiném obdobném poměru, se stane členem CLS k okamžiku zápisu do seznamu členů. Tajemník zapíše do seznamu členů každého zájemce o členství, který Výboru doručí písemnou přihlášku dle odst. 6 a zaplatí členský příspěvek alespoň na jeden rok.

(5)     Všichni ostatní zájemci o členství se stanou členy CLS ke dni určenému rozhodnutím Výboru o přijetí dotyčného zájemce za člena CLS. Zájemce o členství může proti rozhodnutí Výboru podat stížnost k Revizní komisi, která rozhodnutí Výboru potvrdí, změní nebo zruší.

(6)     Písemná přihláška musí obsahovat:

a)        jméno a příjmení zájemce o členství,

b)        adresu pro doručování písemností,

c)        prohlášení zájemce o členství, že se seznámil se Stanovami Common Law Society (dále také „Stanovy“),

d)        poučení o ochraně osobních údajů podle zvláštního zákona a

e)        další údaje, stanovené Výborem se souhlasem Revizní komise.

(7)     Za písemnou přihlášku se považuje i přihláška v elektronické formě, splňuje-li náležitosti podle odst. 6. Je-li pochybnost o skutečné totožnosti zájemce o členství, může Výbor po zájemci o členství požadovat předložení platného dokladu totožnosti.

(8)     Výši členských příspěvků určuje Valná hromada. Roční členský příspěvek na druhý a další rok členství činí polovinu ročního členského příspěvku na první rok členství.

§ 4

Práva a povinnosti člena CLS

(1)     Člen CLS má právo:

a)        obdržet kopie platných Stanov Common Law Society,

b)        účastnit se Valné hromady a hlasovat na ní,

c)        předkládat Valné hromadě své návrhy usnesení,

d)        volit a být volen do volených orgánů v CLS,

e)        přednostně se ucházet o účast na všech aktivitách pořádaných CLS, jsou-li omezeny co do počtu účastníků,

f)         na nižší účastnický poplatek nebo na slevu z ceny, která je stanovena nečlenům CLS za účast na aktivitách pořádaných CLS,

g)        být včas předběžně informován o všech akcích pořádaných CLS a

h)        obdržet výtisk Common Law Review či jiných publikací CLS se slevou z ceny, jde-li o zpoplatněnou publikaci.

(2)     Člen CLS je povinen:

a)        dodržovat Stanovy CLS,

b)        řádně a včas platit členské příspěvky,

c)        plnit usnesení orgánů CLS a

d)        aktivně hájit zájmy CLS, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy CLS.

(3)     V případě, že člen CLS nesplní svoji povinnost dle § 4 odst. 2 písm. b), ztrácí po dobu, kdy tuto povinnost neplní, práva uvedená v § 4 odst. 1, s výjimkou práva uvedeného v § 4 odst. 1 písm. g).

§ 5

Čestné členství

(1)    Čestné členství v CLS může Výbor s předchozím souhlasem Revizní komise doživotně udělit kterékoli fyzické osobě, a to dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů. Čestný člen má práva a povinnosti člena CLS, s výjimkou povinností souvisejících s placením členských příspěvků.

§ 5a

(1)     Kevin Gibbons se zasloužil o Common Law Society.

(2)     Kevin Gibbons má volný přístup na schůze všech orgánů Common Law Society a náleží mu právo poradního hlasu.

(3)     Kevinu Gibbonsovi bude před každou schůzí Revizní komise a každou schůzí Akademické rady zaslána pozvánka.

§ 6

Zánik členství

(1)     Členství v CLS zaniká:

a)        smrtí,

b)        rezignací na členství,

c)        vyloučením Valnou hromadou z důvodů pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin, závažného porušení Stanov nebo základních zásad CLS,

d)        zánikem CLS,

e)        v případě člena podílejícího se aktivně na činnosti CLS včetně účasti na nevoleném orgánu, také porušením rozpočtu, kterým CLS vznikne újma.

IV. Orgány CLS

§ 7

Všeobecná ustanovení o orgánech

(1)     Orgány CLS jsou Valná hromada, volené orgány a nevolené orgány. Volené orgány CLS jsou Prezident, Výbor a Revizní komise. Nevolené orgány CLS jsou Redakční rada Common Law Review, Akademická rada a Organizační tým letní školy. Další nevolené orgány mohou být zřízeny rozhodnutím Valné hromady dle § 8 odst. 6 písm. j).

(2)     Funkční období jednotlivých volených orgánů začíná okamžikem své volby na Valné hromadě a končí 31. 3. následujícího roku anebo konáním letní Řádné Valné hromady, jestliže se koná dříve. Řádné funkční období nevolených orgánů je kalendářní rok.

(3)     Řádná Valná hromada zimního semestru musí vyslovit souhlas s pokračováním současného Výboru v úřadě do konce řádného funkčního období, jinak funkční období Výboru končí. Předsedající Valné hromady vyzve Prezidenta, aby přednesl důvody pro pokračování Výboru ve funkci do konce řádného funkčního období. Následuje diskuse řízená Předsedajícím. Po skončení diskuse přednese Předsedající následující otázku: „Souhlasíte s pokračováním současného Výboru v úřadě do konce řádného funkčního období?“ a vyzve členy k hlasování. Proceduru podrobně upraví Jednací řád Valné hromady. V případě, že z odevzdaných hlasů bude pro návrh více hlasů než proti, je Výbor potvrzen v úřadě do konce svého řádného funkčního období. V opačném případě je Výbor ihned odvolán. Hlasování o návrhu o pokračování současného Výboru je tajné. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že na této Valné hromadě se již konala volba celého Výboru nebo v případě, že Valná hromada byla svolaná dle § 13 odst. 10.

(4)     V okamžiku, kdy má Výbor méně než 4 členy zvolené na Valné hromadě nebo Revizní komise méně než 3 zvolené nebo kooptované členy, funkční období takového orgánu končí a musí se konat Mimořádná Valná hromada, na jejímž programu bude volba takovéhoto orgánu. Osoby, jejichž členství v orgánu v okamžiku zániku takovéhoto orgánu trvalo, jsou oprávněny společně vykonávat činnosti zaniklého orgánu směřující k uskutečnění Valné hromady.

(5)     Revizní komise je povinna se snažit kooptovat nového člena včas před rezignací či zánikem členství člena Revizní komise, jehož odchodem by se snížil počet členů Revizní komise pod 3.

(6)     Člen Výboru nemůže být členem Revizní komise. Členem Výboru a Revizní komise se může stát pouze osoba, která je členem CLS a která se obvykle zdržuje v České republice. Všichni členové Revizní komise a Výboru jsou povinni se účastnit každé Řádné Valné hromady a odpovídat tam na případné dotazy členů CLS.

(7)     Funkce člena Výboru nebo Revizní komise vzniká volbou Valnou hromadou nebo kooptací příslušným orgánem v souladu s těmito Stanovami.

(8)     Účast CLS na jiné právnické osobě, spolku nebo organizaci vyžaduje výslovné zakotvení ve Stanovách.

§ 8

Valná hromada

(1)     Valná hromada je nejvyšším orgánem CLS.

(2)     Valné hromady jsou Řádné nebo Mimořádné.

(3)     Řádná Valná hromada se koná jednou za semestr, aniž by bylo zapotřebí svolavatele, a to vždy 3. pondělí každého semestru v 19:30 hodin v budově PFUK s výjimkou § 20 odst. 9. Připadne-li takové pondělí na státní svátek nebo den, kdy jsou prostory PFUK uzavřeny, koná se Valná hromada první následující pracovní pondělí či jiný den, stanoví-li tak poslední Valná hromada.

(4)     Mimořádné Valné hromady jsou takové Valné hromady, jež jsou svolány mimo termíny stanovenými v odst. 3. Do pravomocí Mimořádné Valné hromady nepatří kompetence uvedené v odst. 6 písm. a) a f).

(5)     Způsob svolávání Valné hromady ustanovuje § 20.

(6)     Ve výlučné pravomoci Valné hromady je:

a)        schválení Stanov Common Law Society a jejich změn,

b)        vyloučení člena nebo čestného člena CLS,

c)        volba členů Výboru,

d)        volba členů Revizní komise,

e)        odvolání Výboru nebo Revizní komise nebo jejich jednotlivých členů,

f)         rozhodnutí o ukončení činnosti a vypořádání majetku CLS,

g)        schválení Jednacího řádu Valné hromady a Volebního řádu a jejich změny,

h)        schválení usnesení zavazujících Výbor,

i)         schválení výše členských příspěvků

j)         rozhodnutí o zřízení či zrušení nevolených orgánů CLS,

k)        zrušení jednacího řádu kteréhokoliv orgánu, nebo jejich částí,

l)         další pravomoci svěřené Valné hromadě těmito Stanovami a

m)      rozhodnutí o vytvoření funkce Člena Výboru pro PR a marketing pro funkční období Výboru.

(7)     Rozhodnutí dle odst. 6 písm. a), b), e), g), i), j), k) přijímá Valná hromada dvoutřetinovou většinou z počtu přítomných členů. Rozhodnutí dle odst. 6 písm. f) přijímá Valná hromada jednomyslně. V ostatních případech postačuje ke schválení více hlasů „pro“ než hlasů „proti“ z počtu přítomných členů.

(8)     Hlasovací právo je všeobecné, rovné a přímé. Právo hlasovat má každý přítomný člen CLS.

(9)     Řádně svolaná Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 10 členů, včetně 3 osob, které jsou členy buď Výboru, nebo Revizní komise.

(10) Valná hromada nesmí projednávat záležitosti, které nebyly uvedeny v oznámení o svolání, nerozhodne-li Valná hromada dvoutřetinovou většinou jinak.

(11) Průběh Valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními Jednacího řádu Valné hromady, průběh voleb se řídí Volebním řádem.

§ 9

Výbor

(1)     Výbor je nejvyšším výkonným orgánem CLS. Uvádí v život myšlenky a zásady, na kterých je CLS založena. Formuluje a stanovuje cíle své činnosti.

(2)     Nejpozději 10. července každého roku Výbor předá Revizní komisi plán činnosti spolku na své funkční období a návrh rozpočtu CLS na zimní a letní semestr následujícího akademického roku.

(3)     Dokud Revizní komise neschválí návrh rozpočtu CLS, smí Výbor a Prezident přebírat závazky nad rámec běžných výdajů na provoz CLS pouze s předchozím souhlasem Revizní komise. V případě, že se Revizní komise nevyjádří k předloženému návrhu rozpočtu do 30 dní od jeho předložení Výborem, považuje se návrh za schválený.

(4)     Výbor:

a)        vede o svých jednáních řádné záznamy a poskytuje je bez zbytečného odkladu Revizní komisi,

b)        poskytne Revizní komisi písemnou odpověď na všechny její písemné podněty,

c)        na návrh Prezidenta jmenuje a odvolává členy nevolených orgánů CLS,

d)        schvaluje svůj Jednací řád a po předchozím souhlasu Revizní komise jednací řády nevolených orgánů CLS a

e)        vykonává další pravomoci uvedené v těchto Stanovách.

(5)     Výbor má 7 členů. Tvoří jej Prezident, Viceprezident, Tajemník, Pokladník, Člen Výboru pro PR a marketing, je-li rozhodnuto o vytvoření této funkce pro funkční období Výboru, a další členové. Na období od zvolení na zimní Valné hromadě do konání letní Valné hromady je do Výboru Valnou hromadou zpravidla volen 8. člen z řad studentů 1. ročníku PFUK.

(6)     Schůze Výboru se svolávají v souladu s Jednacím řádem Výboru. První schůze v novém akademickém roce se musí uskutečnit do poloviny září. Zasedání Výboru se koná minimálně jednou za 2 týdny, vyjma období letních prázdnin a zkouškového období.

(7)     Výbor je usnášeníschopný, je-li na řádně svolané schůzi přítomen Prezident či Viceprezident a zároveň alespoň polovina členů Výboru.

(8)     Jestliže Stanovy nebo Jednací řád Výboru nestanoví jinak, Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta, a jestliže je nepřítomen, hlas Viceprezidenta.

(9)     Každý člen Výboru se:

a)        důkladně seznámí s těmito Stanovami a zásadami CLS a vychází z nich při své činnosti,

b)        účastní všech řádně svolaných jednání Výboru, pokud mu v tom nebrání závažné okolnosti,

c)        aktivně účastní práce CLS a

d)        podá na každé Řádné valné hromadě krátkou zprávu o své činnosti za uplynulé funkční období.

(10) Výbor se řídí Jednacím řádem Výboru, který také ustanovuje průběh kooptace náhradníků do Výboru a způsob ustanovení Šéfredaktora Common Law Review. Jednací řád Výboru a jeho změny schvaluje Výbor jednomyslně. Rozhodnutí Valné hromady podle § 8 odst. 6 písm. k) je pro Výbor závazné.

(11) Výbor vždy přihlédne k doporučení Valné hromady nebo Revizní komise, pokud ta jej vysloví.

(12) Výbor smí za účelem usnadnění a rozvoje své činnosti rozhodnout o přizvání dalších osob do funkcí Přidružených členů Výboru. Přidružený člen Výboru musí být členem CLS. Přidružený člen Výboru se zpravidla účastní zasedání Výboru, avšak nemá právo hlasovat. K žádosti kteréhokoliv řádného člena Výboru je Prezident povinen svolat zasedání Výboru bez účasti Přidružených členů Výboru. Rozhodnutí o přizvání Přidruženého člena Výboru vyžaduje ke svému přijetí jednomyslný souhlas řádných členů Výboru. Funkce Přidruženého člena Výboru zaniká rezignací, rozhodnutím přijatým nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Výboru anebo zánikem Výboru. Další podrobnosti upravuje Jednací řád Výboru.

§ 10

Prezident

(1)     Statutárním orgánem CLS je Prezident.

(2)     V případě předčasného ukončení funkčního období Prezidenta se statutárním orgánem stává Viceprezident, a to až do volby nového Prezidenta Valnou hromadou. Viceprezident v takovém případě nadále užívá titulu Viceprezident. Není-li Viceprezidenta, určí prozatímní statutární orgán Revizní komise po konzultaci s členy Výboru. Prozatímní statutární orgán dle předchozí věty užívá při svém jednání titulu „statutární zástupce Common Law Society“ Viceprezident nebo prozatímní statutární orgán CLS dle tohoto odstavce vykonává pravomoci Prezidenta podle Stanov.

(3)     Prezident:

a)        řídí Výbor a odpovídá za práci Výboru a nevolených orgánů; tato odpovědnost nemůže být delegována,

b)        jedná jménem CLS; toto právo může přenést prostřednictvím plné moci na jiného člena Výboru nebo jiného člena CLS, avšak pouze s písemným souhlasem Výboru,

c)        samostatně rozhoduje o převzetí závazků CLS do výše běžných výdajů na její provoz; vyšší závazky je oprávněn jménem CLS převzít pouze s předchozím souhlasem Výboru a za podmínek dle § 9 odst. 3,

d)        předkládá Řádné Valné hromadě zprávu Výboru o činnosti CLS.

e)        může navrhnout Valné hromadě hlasování o vytvoření funkce Člena Výboru pro PR a marketing pro funkční období Výboru, jehož je Prezident členem.

(4)     Prezident je povinen průběžně informovat Předsedu Revizní komise o činnosti CLS.

(5)     Prezident dbá na udržování dobrých vztahů s čestnými a doživotními členy zejména prostřednictvím zasílání pravidelných každoročních zpráv o stavu CLS.

(6)     Do konce každého měsíce napíše Prezident členům Revizní komise krátkou zprávu o činnosti CLS v uplynulém měsíci a o plánovaných akcích na další měsíc.

(7)     V situaci, kdy není Tajemníka nebo Pokladníka, nebo tito řádně neplní svoji funkci, vykonává jejich funkce dočasně a v nezbytném rozsahu Prezident, nebo pro jejich výkon určí náhradníky. Prezident zašle písemné rozhodnutí o dočasném přenesení výkonu funkcí Tajemníka a Pokladníka Předsedovi Revizní komise a dotčeným členům Výboru. Takovéto rozhodnutí musí zejména obsahovat důvody, pro které se tak Prezident rozhodl, jména náhradníků, pokud funkce nevykonává Prezident sám, a vymezení dočasného funkčního období. Pokud jsou Tajemník a Pokladník dočasně zbaveni výkonu svých funkcí na základě rozhodnutí Prezidenta, nepřestávají být členy Výboru a mohou proti tomuto rozhodnutí o dočasném přenesení výkonu funkcí podat stížnost k Revizní komisi, která rozhodnutí Prezidenta potvrdí, změní nebo zruší.

§10a

Viceprezident

(1)  Viceprezident odpovídá za dobré vztahy se subjekty, které CLS sponzorují či by o sponzoring CLS mohly mít zájem (dále jen „Sponzoři“)

(2) Viceprezident v rámci své činnosti zejména:

a)  zprostředkovává komunikaci CLS se Sponzory

b)  odpovídá za řádné a včasné plnění povinností, jež má CLS vůči Sponzorům, a to zejména tak, že:

c)  pořádá akce se sponzory CLS, nebo pořádání těchto akcí deleguje na ostatní členy CLS a na jejich pořádání dohlíží;

d)  zajišťuje propagaci spolupráce se Sponzory;

e)  informuje Sponzory o průběhu spolupráce, a

f)   odpovídá za řádnost a dostatečnost financování, jež je CLS poskytováno Sponzory

v rámci zprávy Výboru o činnosti CLS tvoří dílčí zprávu o spolupráci, která bude obsahovat popis spolupráce se Sponzory za aktuální funkční období a očekávaný vývoj spolupráce se Sponzory do budoucna.

§ 11

Tajemník

(1)    Tajemník CLS:

a)        vede seznam členů CLS a evidenci zájemců o členství, vybírá členské příspěvky, vyzývá členy k placení ročních členských příspěvků a oznamuje Výboru, kdo se stal členem a kdo o členství požádal,

b)        odpovídá za stav kanceláře a nástěnek,

c)        svolává a připravuje schůze Výboru způsobem, který stanoví Jednací řád Výboru,

d)        oznamuje svolání Valné hromady členům podle §20 odst. 10 a posílá jim kopii programu,

e)        odpovídá za řádné vedení archivu CLS, především uchovává aktuální verzi Stanov CLS a všech jednacích řádů, korespondenci CLS, smlouvy, které CLS uzavřela, a záznamy o jednání všech orgánů,

f)         oznamuje členům výsledky voleb do volených orgánů, proběhlé kooptace, ustanovení Přidružených členů Výboru a členů nevolených orgánů a

g)        vede seznam aktuálních členů volených a nevolených orgánů a je povinen poskytnout předsedajícímu Valné hromady dokumentaci všech případných rezignací, odvolání a kooptací členů těchto orgánů, které se staly v době od konání minulé Valné hromady.

§ 12

Pokladník

(1)    Pokladník CLS:

a)        vede účetnictví CLS a je za ně zodpovědný,

b)        předkládá Revizní komisi na požádání účetní záznamy a Valné hromadě předkládá ke schválení zprávu o hospodaření a účetní závěrku za uplynulý kalendářní rok,

c)        podává na každé schůzi Výboru zprávu o stavu financí CLS, která je obsažena v řádném záznamu ze schůze Výboru a

d)        je povinen průběžně informovat Assesora Revizní komise o stavu účetnictví CLS.

§ 12a

Člen Výboru pro PR a marketing

1) O vytvoření funkce Člena Výboru pro PR a marketing pro funkční období Výboru rozhoduje na návrh Prezidenta Řádná Valná hromada v letním semestru.

2) Člen Výboru pro PR a marketing:

a) odpovídá za správu a aktuálnost sociálních sítí spolku a webových stránek spolku.

b) zastřešuje a koordinuje sebeprezentaci spolku zejména v následujících oblastech:

i) sociální sítě spolku,

ii) webové stránky spolku,

iii) propagační materiály,

iv) grafická prezentace spolku, včetně propagace spolkových akcí.

§ 13

Revizní komise

(1)     Revizní komise je nejvyšším kontrolním orgánem CLS. Zastupuje zájmy členů a chrání nejlepší tradice CLS. Je garantem integrity CLS a střeží dodržování Stanov. Za všech okolností ctí ducha těchto Stanov a sleduje, zda Stanovy vyhovují cílům a potřebám CLS.

(2)     Revizní komise:

a)        je odpovědná za organizaci Valné hromady a má na zřeteli její řádný průběh,

b)        podává závazný výklad Stanov nebo jednacích řádů,

c)        průběžně kontroluje hospodaření CLS; za tím účelem ze svého středu ustanovuje Assesora, který je v přímém neustálém kontaktu s Pokladníkem,

d)        schvaluje rozpočet CLS,

e)        má právo na poskytnutí všech dokumentů, které potřebuje k plnění svých funkcí, včetně zejména seznamů a evidencí vedených Tajemníkem a veškerých účetních dokumentů CLS,

f)         průběžně sleduje činnost Výboru a jeho členů, zejména prostřednictvím záznamů z jeho schůzí; svá stanoviska sděluje jednotlivým členům Výboru písemně,

g)        předkládá každé Řádné Valné hromadě zprávu Revizní komise,

h)        je odpovědná za návrhy změn Stanov; všechny pozměňovací návrhy Stanov Revizní komise zveřejní nejméně jeden týden před konáním Valné hromady,

i)         přijímá Jednací řád Revizní komise,

j)         rozhoduje o stížnostech proti rozhodnutím ostatních orgánů CLS s výjimkou Valné hromady a

k)        vykonává další pravomoci uvedené v těchto Stanovách.

(3)     Revizní komise má pět členů. Na první schůzi zvolí ze svého středu Předsedu Revizní komise, který dále řídí její činnost. Vnitřní organizace Revizní komise je upravena Jednacím řádem Revizní komise.

(4)     Revizní komise se schází minimálně jednou za měsíc s výjimkou července a srpna; to neplatí zejména tehdy, předal-li Výbor Revizní komisi návrh rozpočtu CLS v souladu s § 9 odst. 2 Stanov tak, že by k jeho schválení mělo dojít v červenci nebo srpnu. Po všeobecné volbě Revizní komise nebo po rezignaci Předsedy Revizní komise se schůze Revizní komise musí konat do 2 týdnů; to neplatí, v případě, kdy Předseda Revizní komise rezignuje na jednání usnášeníschopné Revizní komise. Do zvolení nového předsedy Revizní komise schůze vede a za jejich přípravu je odpovědný nejmladší člen Revizní komise.

(5)     Každý člen Revizní komise se účastní všech řádně svolaných schůzí, pokud mu v tom nebrání závažné okolnosti.

(6)     Revizní komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň 3 její členové, a rozhoduje většinou hlasů všech členů, pokud Jednacím řádem Revizní komise není pro taxativně vymezené případy požadována jednomyslnost.

(7)     Rozhodnutí Valné hromady podle §8 odst. 6 písm. k) je pro Revizní komisi závazné. Takové zrušené ustanovení nesmí být znovu přijato v nezměněné podobě.

(8)     Revizní komise vždy přihlédne k doporučení Valné hromady, pokud ta jej vysloví.

(9)     Je-li Revizní komise výrazně nespokojena s činností Výboru, jeho člena, či člena Revizní komise, může udělit výtku pro zanedbání či porušení povinností. Výtka se udílí osobním nebo otevřeným dopisem. Podrobnosti upravuje Jednací řád Revizní komise.

(10)  Ve výjimečné situaci, kdy Výbor z jakéhokoliv důvodu neplní efektivně svoje povinnosti a Revizní komise se na tom jednomyslně usnese, svolá Revizní komise neprodleně Valnou hromadu s návrhem na odvolání Výboru. O odvolání Výboru rozhoduje Valná hromada většinou svých hlasů tajným hlasováním.

§ 14

Nevolené orgány – obecná ustanovení

(1)     CLS ustavuje za účelem lepšího naplnění cílů CLS tak, jak jsou stanoveny v § 1 Stanov, nevolené orgány dle § 7 odst. 1 Stanov, jež jsou svojí podstatou odbornými a veskrze autonomními orgány a jejichž členové jsou jmenováni s ohledem na udržení optimální rovnováhy v daném nevoleném orgánu.

(2)     Nevolené orgány odpovídají za svou činnost Výboru a jsou povinny odpovědět na všechny jeho písemné dotazy. Nevolené orgány jsou povinny vést o svých jednáních řádné záznamy a kopie těchto záznamů zasílat Tajemníkovi CLS a Předsedovi Revizní komise.

(3)     Výbor schvaluje nové členy nevoleného orgánu na návrh Prezidenta, není-li dále stanoveno jinak. Prezident vždy konzultuje návrh nových členů nevoleného orgánu se stávajícími členy nevoleného orgánu.

(4)     Funkční období člena nevoleného orgánu trvá po dobu realizace projektu, za který je člen nevoleného orgánu zodpovědný, jinak po dobu 1 roku.

(5)     Prezident je ze své funkce členem všech nevolených orgánů s poradním hlasem. Za tímto účelem mu nevolené orgány posílají pozvánky na všechna svá zasedání.

(6)     Výbor odvolává členy nevoleného orgánu v případě porušení jejich povinností, a to se souhlasem Revizní komise. Není-li stanoveno jinak, do běžné činnosti nevoleného orgánu Výbor nezasahuje.

(7)     Nevolený orgán se řídí svým jednacím řádem, který stanoví i počet členů nevoleného orgánu. Jednací řád schvaluje nevolený orgán po konzultaci se členy Výboru a s Předsedou Revizní komise.

(8)     Nevolené orgány se scházejí minimálně jednou za měsíc, ledaže jednací řád stanoví jinak.

(9)      Spory mezi nevolenými orgány a Výborem řeší Revizní komise.

§ 15

Redakční rada Common Law Review

(1)     CLS vydává tištěné a elektronické vydání akademického časopisu Common Law Review (dále také „CLR“). Autory nejméně poloviny všech článků jsou zpravidla studenti a čerství absolventi.

(2)     Tvorbu a vydávání CLR řídí Redakční rada CLR.

(3)     Šéfredaktor CLR je ze své funkce členem a předsedou Redakční rady CLR s právem hlasovat. Šéfredaktor CLR odpovídá Výboru za běžný chod Redakční rady.

(4)     Prezident jmenuje Šéfredaktora CLR se souhlasem Výboru na dobu realizace čísla, za které je Šéfredaktor CLR zodpovědný.

(5)     Prezident je oprávněn kdykoli odvolat Šéfredaktora CLR z vážných důvodů. V takovém případě má Šéfredaktor CLR právo se do 1 týdne odvolat k Revizní komisi. Odvolání má odkladný účinek. Podrobnosti upraví jednací řády Výboru a Revizní komise.

(6)     Členy Redakční rady CLR jmenuje Prezident se souhlasem Výboru. Návrh členů Redakční rady CLR Prezident vždy konzultuje s Šéfredaktorem CLR a se stávajícími členy Redakční rady CLR. Podrobnosti upraví jednací řád Výboru.

§ 16

Akademická rada

(1)     Akademická rada připravuje návrhy na přednášky a semináře, které předkládá Výboru k uvážení při rozhodování o akademických akcích. Akademická rada se organizování akademických akcí přímo neúčastní.

(2)     Akademická rada se skládá z akademických pracovníků a jiných odborníků se zvláštními znalostmi Common Law, práva EU a srovnávacího práva. Tvoří ji řádní a korespondující členové. Právo účastnit se zasedání akademické rady a hlasovat na něm mají jen řádní členové. Korespondující členové mají právo podávat Akademické radě návrhy a dostávat pravidelně záznamy o jednáních Akademické rady. Korespondující členové se mohou jednání rady zúčastnit na základě pozvání Předsedy Akademické rady; nemají přitom právo hlasovat.

(3)     Na první schůzi akademického roku Akademická rada zvolí ze svého středu Předsedu Akademické rady, který bude řídit její práci. Předseda Akademické rady odpovídá Výboru za běžný chod Akademické rady. Tajemník Akademické rady odpovídá za komunikaci s korespondujícími členy.

§ 16a

Organizační tým letní školy

(1)     CLS pořádá letní školy. Každá letní škola má svůj organizační tým (dále také „Organizační tým LŠ“), který stanovuje tematické zaměření letní školy, stejně jako osoby vyučujících i účastníků, a určuje koncepci a náplň letní školy s ohledem na účel, činnosti a základní zásady CLS.

(2)     Organizační tým LŠ má minimálně 5 členů a je složen z osob s akademickým zájmem o příslušnou oblast práva a relevantní zkušeností s pořádáním akademických akcí.

(3)     Organizační tým LŠ odpovídá vůči CLS za přípravu a organizaci letní školy, za nakládání se svěřenými prostředky, dodržení rozpočtu a předložení závěrečného vyúčtování.

(4)     Povinností Organizačního týmu LŠ je zodpovědná organizace letní školy, řádné nakládání se svěřenými finančními prostředky a opatrování dobrého jména CLS. Organizační tým LŠ konzultuje svoji činnost s Výborem.

§ 16b

Rozpočet letní školy

(1)     Organizační tým LŠ hospodaří s vyčleněnými prostředky CLS, přičemž každá letní škola má samostatnou podkapitolu rozpočtu CLS a přidělené finanční prostředky jsou převedeny na zvláštní účet CLS určený pro danou letní školu.

(2)     Rozpočet letní školy navrhuje Organizační tým LŠ. Návrh rozpočtu vychází z rozpočtu a hospodářského výsledku předchozích ročníků letní školy. Návrh rozpočtu každé letní školy tvoří součást návrhu rozpočtu CLS a je schvalován dle § 9 těchto Stanov. Organizační tým LŠ předkládá Výboru návrh rozpočtu nejpozději do 20. dubna každého roku. Organizační tým LŠ předkládá Výboru závěrečné vyúčtování nejpozději do 15. října každého roku.

(3)     Organizační tým LŠ podnikne všechny kroky k udržení dlouhodobě vyrovnaného rozpočtu. Organizační tým LŠ dodrží rozpočet co do výše a účelového určení položek. Pokud má být rozpočet překročen, je Organizační tým LŠ povinen neprodleně informovat Výbor a předsedu Revizní komise a konzultovat přijetí nápravného opatření.

(4)     Příjmy letní školy budou přednostně využity na úhradu nákladů dané letní školy, její případné ztráty a nákladů na organizaci budoucího ročníku letní školy. Zbylý zisk letní školy může být, se souhlasem Organizačního týmu LŠ, využit na úhradu nákladů jiných akademických akcí CLS.

 V. Volby, kooptace a odvolání

§ 17

Volby

(1)     Volby volených orgánů se konají výlučně na Valné hromadě a jsou vždy prováděny tajným hlasováním.

(2)     Způsob a průběh voleb stanoví Volební řád.

(3)     Na každé neobsazené místo v době konání Valné hromady musí proběhnout volba ještě na této Valné hromadě. V rámci dané Valné hromady může volba na každá další neobsazená místa proběhnout až po vyhlášení výsledků voleb předchozích.

(4)     Kandidáti do funkcí ve volených orgánech musí být členy CLS v okamžiku provedení volby. Kandidáti mohou pronést volební projev a reagovat na případné otázky.

(5)     Nejsou-li při všeobecné volbě orgánů Valnou hromadou zvoleni alespoň Prezident a 3 další členové Výboru nebo nezvolí-li Valná hromada alespoň 3 členy Revizní komise, je volba členu orgánů, který nebyl v daném rozsahu zvolen, od počátku neplatná a musí se konat nová Valná hromada, na jejímž programu je volba tohoto orgánu. Tato Mimořádná Valná hromada se koná 2. následující pracovní pondělí.

(6)     Nejsou-li Valnou hromadou zvoleny ani Výbor, ani Revizní komise, prodlužuje se volební období stávající Revizní komise až do zvolení alespoň jednoho z těchto orgánů. Revizní komise řídí CLS až do doby, než jsou zvoleny oba orgány.

(7)     Na Řádné Valné hromadě v letním semestru se koná všeobecná volba všech volených orgánů na další funkční období.

(8)     Na Řádné Valné hromadě v zimním semestru se koná zvláštní volba 8. člena Výboru, a to z řad členů CLS, kteří jsou studenty 1. ročníku PFUK v Praze.

(9)     Všichni kandidáti mají právo obdržet výtisk Volebního řádu.

(10)  Předsedající Valné hromady má zvláštní povinnost se důkladně seznámit s Volebním řádem a vynaložit veškerá úsilí k ochraně integrity volebního procesu.

§ 18

Kooptace

(1)     Jestliže místo člena ve Výboru nebo Revizní komisi není obsazeno, mohou zbylí členové příslušného orgánu CLS rozhodnout jednomyslným hlasováním všech členů o jmenování náhradního člena tohoto orgánu na zbytek funkčního období. Hlasování musí být provedeno mezi přítomnými. Náhradní člen je jmenován z řad členů CLS.

(2)     V případě Výboru se může kooptace konat jenom v přítomnosti Předsedy Revizní komise anebo jím určeného člena Revizní komise, který bude řídit zasedání Výboru po dobu kooptace, přitom nemá právo hlasovat. Kooptace provedená v rozporu s předchozí větou není účinná.

(3)     Po schválení orgánem členství v orgánu vzniká okamžikem, kdy navržený člen se svým členstvím písemně vysloví souhlas. Tajemník tuto skutečnost oznámí všem členům.

(4)     Podle odst. 1 nelze jmenovat náhradníky do funkce Prezidenta. Není-li obsazena funkce Prezidenta, použije se § 10 odst. 2.

(5)     Výbor může kooptovat za 8. člena Výboru pouze studenta 1. ročníku PFUK.

(6)     Kooptace do Výboru podle odst. 1 není možná v době mezi oznámením a ukončením Valné hromady.

§ 19

Zánik funkce a odvolání člena orgánu

(1)     Funkce člena voleného nebo nevoleného orgánu (dále jen „člen orgánu“) zaniká dnem:

a)        uplynutí funkčního období, včetně postupu dle § 7 odst. 3 nebo § 13 odst. 10,

b)        smrti,

c)        odvolání Valnou hromadou,

d)        rezignace na funkci nebo

e)        nezúčastnění se druhé z po sobě následujících jednání orgánu bez omluvy.

(2)     U člena Výboru, o kterém je známo, že vycestoval, aby dlouhodobě pobývat v jiné zemi za účelem studia nebo za jiným účelem, se považuje den jeho odcestování z ČR za den jeho rezignace. Člen Výboru, který zamýšlí odcestovat do jiné země za účelem studia nebo jiným účelem, by měl rezignovat s dostatečným předstihem, aby umožnil kooptaci svého nástupce, bez narušení činnosti Výboru.

(3)     O odvolání člena voleného orgánu rozhoduje výlučně Valná hromada. O odvolání člena nevoleného orgánu rozhoduje Výbor na návrh Prezidenta.

VI. Zvláštní ustanovení

§ 20

Svolávání, oznamování a příprava Valné hromady

(1)     Řádné Valné hromady a Mimořádné Valné hromady, které se konají podle §7 odst. 4 nebo podle §17 odst. 5 se konají v datech určených ve Stanovách vždy v 19:30, aniž by bylo zapotřebí svolavatele. Za přípravu programu těchto Valných hromad odpovídá Předseda Revizní komise.

(2)     Ostatní Valné hromady musí mít svolavatele, který odpovídá za přípravu jejich programu.

(3)     Mimořádnou Valnou hromadu může svolat

a)        Výbor

b)        Revizní komise nebo

c)        alespoň 5 členů CLS.

(4)     Návrh na svolání Mimořádné Valné hromady musí obsahovat seznam záležitostí, které se mají projednat, datum, hodinu, místo konání Valné hromady a jména těch, kteří Valnou hromadu svolávají. Mimořádná Valná hromada se musí konat nejdříve týden a nejpozději měsíc od jejího svolání a to vždy od pondělí do čtvrtka. Mimořádná Valná hromada se nemůže konat v období 2 týdnů před konáním Řádné Valné hromady.

(5)     Když se svolává Mimořádná Valná hromada podle odst. 3 písm. c) datum, hodina a místo konání Valné hromady bude vždy druhé pracovní pondělí od data svolání a to v 19:30 na PFUK. Spadá-li navrhované datum do období prázdnin, bude se taková Valná hromada konat vždy 2. pracovní pondělí nového semestru v 19:30 na PFUK.

(6)     Svolavatel Mimořádné Valné hromady je povinen:

a)        vyvěsit návrh na svolání Valné hromady obsahující jména všech navrhujících členů na nástěnku CLS před její místností a

b)        doručit Tajemníkovi CLS a Předsedovi Revizní komise po jedné kopii návrhu na svolání Mimořádné Valné hromady.

(7)     Návrh svolání Mimořádné Valné hromady splňující podmínky uvedené v odst. 4 až 6, avšak navrhující svolání před datem konání již svolané Valné hromady je neplatný. V situaci uvedené v odst. 5 se záležitosti, jež měly být projednány na Mimořádné Valné hromadě, stávají součástí programu dříve svolané Valné hromady.

(8)     Pouze po splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 až 7 je Valná hromada řádně svolána.

(9)     V případě, že se svolává Mimořádná Valná hromada dříve, než se má konat Řádná Valná hromada semestru, je Revizní komise oprávněna oznámením členům CLS učiněným alespoň 1 týden před konáním této Mimořádné Valné hromady, přesunout Řádnou Valnou hromadu do ustanoveného data svolané Mimořádné Valné hromady. Následkem toho se svolaná Mimořádná Valná hromada zruší a záležitosti, jež měly být projednány před ní, se teď stanou součástí programu přesunuté Řádné Valné hromady.

(10)  Svolání Valné hromady musí být oznámeno Tajemníkem CLS nejméně 7 dní před konáním Valné hromady

a)        písemně na veřejně přístupném místě v budově PFUK a

b)        písemnou či elektronickou zprávou obsahující program VH odeslanou každému členu CLS.

(11)  Revizní komise je povinna ustanovit jednoho ze svých členů nebo jiných členů CLS jakožto organizátora Valné hromady, který bude odpovědný za přípravu Valné hromady a jméno takovéhoto organizátora zveřejnit ve zprávě členům o oznámení Valné hromady. Konečná odpovědnost za organizaci Valné hromady však zůstává na Revizní komisi. Pokud tak Revizní komise neučiní, pak se organizátorem Valné hromady automaticky stává Předseda Revizní komise.

(12)  Organizátor Valné hromady:

a)        se důkladně seznámí se všemi relevantními ustanoveními těchto Stanov, Jednacího řádu Valné hromady a Volebního řádu,

b)        zajistí vše potřebné k řádnému průběhu Valné hromady a podnikne i další obvyklé kroky dle nejlepších tradic CLS,

c)        zajistí Valné hromadě veškerou potřebnou publicitu mimo kroků uvedených v odst. 10 a

d)        zahájí a řídí Valnou hromadu do okamžiku zvolení předsedajícího Valné hromady.

(13)  Zvolením předsedajícího Valné hromady funkce organizátora končí.

§ 21

Zásady hospodaření

(1)     CLS je nevýdělečným spolkem.

(2)     Účetním rokem CLS je kalendářní rok.

(3)     Příjmy CLS tvoří zejména:

a)        členské příspěvky,

b)        dary nebo dotace,

c)        granty,

d)        účastnické poplatky placené účastníky akcí pořádaných CLS a

e)        výnosy z prodeje publikací a tiskovin vydaných CLS.

(4)     O svém hospodaření vede CLS evidenci podle platných právních norem.

(5)     Výbor může v odůvodněných případech se souhlasem Revizní komise rozhodnout o přiměřeném pověření cizích subjektů plněním určitých povinností Pokladníka.

(6)     Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle CLS a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností. Prostředky CLS nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance CLS. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

(7)     V případě zániku CLS je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku.

VII. Stanovy a jednací řády

§ 22

Stanovy a jejich změny

(1)     Ustanovení těchto Stanov provádí zejména Volební řád a jednací řády Valné hromady a volených a nevolených orgánů CLS.

(2)     Veškeré pozměňovací návrhy těchto Stanov musí být předány Revizní komisi nejméně jeden měsíc před konáním Valné hromady. Revizní komise zpracuje pozměňovací návrhy tak, aby zbytečně nenarušovaly uspořádání Stanov. Pokud navrhovatel nesouhlasí se změnami provedenými Revizní komisí, může Valné hromadě předložit svůj původní pozměňovací návrh.

§ 23

Jednací řády, statuty a volební řád Valné hromady

(1)     Jednací řády a Volební řád Valné hromady upravují průběh jednání orgánů CLS a voleb do těchto orgánů. Všechny tyto dokumenty musí být v souladu se Stanovami.

(2)     Všechny případné návrhy změn Jednacího řádu Valné hromady a Volebního řádu musí být předloženy Revizní komisi k posouzení, zda navrhované znění není v rozporu se Stanovami, a to s dostatečným předstihem před konáním Valné hromady, na níž se má o navrhovaných změnách hlasovat (zpravidla nejméně 2 týdny předem).

(3)     Návrhy změn Jednacího řádu Výboru musí být Revizní komisi předloženy k posouzení souladu se Stanovami. Bez kladného posouzení Revizní komise je nový jednací řád neúčinný.

§ 24

Výkladová ustanovení

(1)    Následující definice termínů se použijí, pokud z jednotlivých ustanovení Stanov nevyplývá něco jiného;

a)        řádně svolanou schůzí (jednáním) se rozumí schůze svolaná dle jednacího řádu či statutu příslušného orgánu,

b)        jednomyslným souhlasem se rozumí souhlas všech přítomných členů na zasedání orgánu, není-li výslovně stanoveno jinak,

c)        doručením (je-li doručováno CLS nebo jejímu orgánu) se rozumí doručení do kanceláře CLS nebo podatelny v budově PFUK,

d)        zveřejněním se rozumí vyvěšení dokumentu na nástěnkách CLS v budově PFUK, případně také zpřístupnění na internetových stránkách CLS,

e)        neúčastí bez omluvy se rozumí i případ, kdy omluva nebyla orgánem přijata,

f)         kalendářním rokem se rozumí období od 1. ledna do 31. prosince,

g)        zasedáním se rozumí jednání mezi současně přítomnými členy orgánu CLS.

§ 25

Přechodná ustanovení

Tyto Stanovy jsou účinné od 31. října 2016. Ustanovení § 8 odst. 3 věta první těchto Stanov je účinné od 1. října 2017; do té doby se Řádná Valná hromada koná vždy 5. pondělí každého semestru v 19:30 hodin v budově PFUK, nejde-li o případ dle § 20 odst. 9.

Stanovy spolku v platném znění ke stažení zde.
bottom of page