top of page

CO BUDETE STUDOVAT?

Od roku 2020/2021 probíhá studijní program podle nové akreditace. V následujících pár větách jsme vám shrnuli nejdůležitější informace.

Kreditový systém

Kreditový systém je pro středoškoláky téměř neznámým pojmem, ale jakmile začnete na fakultě studovat, dostanete

se do toho během pár minut. Každý z nás nastoupí na fakultu s nulovým počtem kreditů. Každý předmět je pak ohodnocen jistým počtem kreditů, kterých je v každém ročníku nutné nasbírat určitý minimální počet, aby byl umožněn postup do vyššího ročníku. Kredity vyjadřují nikoli obtížnost nebo důležitost předmětu, ale časovou dotaci výuky a eventuálně i přípravy

na zkoušku či zápočet.

Povinný počet kreditů pro jednotlivé ročníky:

1. ročník          60 kreditů

2. ročník        120 kreditů

3. ročník        180 kreditů

4. ročník        230 kreditů

Abyste se mohli pyšnit titulem MAGISTR, je nutné složit státní závěrečnou zkoušku, která se skládá z obhajoby diplomové práce, oborové části, soukromoprávní části a části veřejnoprávní. Avšak pokud k ní chcete být připuštěni, musíte získat celkově 285 kreditů. K tomu Vám vedle povinných předmětů dopomůžou povinně volitelné a volitelné předměty, které jsou popsány níže.

59650817_10156001052962821_7422834708859

Předměty

Studijní předměty v kreditním systému lze rozdělit

do 3 skupin – povinné, povinně volitelné (výběrové) a volitelné. Kompletní seznam je zveřejněn na webových stránkách fakulty  http://www.prf.cuni.cz/.

A) Povinné předměty („PPčka“)

Jsou to předměty, jimž se v průběhu studia nelze vyhnout. Zvláště v prvních semestrech tvoří velkou část předmětů, které budete plnit. Jsou zakončeny zkouškou (ústní nebo písemnou) a obdržíte za ně až 6 kreditů. Pokud jsou více-semestrální, budou v průběhu prvních semestrů zakončeny

zápočtem – buď klasifikovaným (známkovaným jako zkouška), nebo neklasifikovaným – a teprve v posledním semestru pak zkouškou. V rámci nové akreditace se stanovilo pravidlo, že povinné předměty Teorie práva II, Římské právo a základy novodobého práva soukromého II, Ústavní právo I, Občanské právo hmotné I a Úvod do studia práva nelze zapsat opakovaně, a proto je nutné je splnit v prvním ročníku.

B) Povinně volitelné předměty („PVPčka“)

Od povinných předmětů se liší tím, že si při jejich zapisování můžete vybrat z několika variant, a kromě prvního ročníku si jich můžete zapsat i libovolný počet. Pokud si ale takový předmět jednou zapíšete, stává se pro vás jeho splnění povinným jako

u povinných předmětů. Na rozdíl od povinných předmětů, jsou PVP zakončeny zkouškou za 3 kredity, ty vyučované v cizím jazyce za 4 kredity. Jejich nabídka je veliká a postupně jich přibývá, takže si při výběru určitě dobře rozmyslete, co Vás zajímá a co by Vás mohlo bavit. Za celé studium musíte získat 54 kreditů za obecné PVP, 12 kreditů ze skupiny jazykových PVP,

6 kreditů za PVP Diplomový seminář, 8 kreditů z dovednostních PVP, 4 kredity z odborných praxí a 3 kredity z PVP společenskovědního základu.

Jejich výběr ale záleží pouze na vás.

C) Volitelné předměty („VPčka“)

Již od prvního ročníku máte možnost zapsat si předměty „navíc“, které mají status volitelného předmětu. Těchto předmětů je opravdu široký výběr a vypisuje je téměř každá katedra. Každý VP je hodnocen 2 kredity. Mezi volitelné předměty patří i tělesná výchova. V rámci celého studia za ni pak můžete získat maximálně 8 kreditů za běžné denní sportovní lekce (+ dalších 8 za zájmovou tělesnou výchovu) + dva kredity za zimní nebo letní tělovýchovný kurz.

Předměty z jiných fakult

Obrovskou výhodou volného sestavování rozvrhu v rámci kreditního systému je možnost libovolně si zapisovat předměty

v rámci celé Univerzity Karlovy. Takto zapsané předměty pak mají status volitelného předmětu. Můžete si vybrat jakýkoli předmět, u kterého vám to jeho kapacita či podmínky dané fakulty dovolují a který Vás zajímá, a navíc za něj dostanete tolik kreditů, kolika jej hodnotí daná fakulta – většinou se jedná o výrazně víc, než je za volitelný předmět možné získat na naší fakultě. Tak se Vám může stát, že jeden rok budete studovat ruštinu pro ekonomy na Fakultě sociálních věd, druhý například dějiny islámských států na Filozofické fakultě nebo budete číst Kanta na Fakultě humanitních studií.

POVINNÉ PŘEDMĚTY 1. ROČNÍKU

Úvod do studia práva

Předmět se zaměřuje na rozvoj základních právních znalostí a dovedností nezbytných pro studenty práv. Naučíte se zde

např. psát právním jazykem nebo používat právnické databáze (ASPI, Beck…). Předmět se vyučuje již v průběhu září, abyste byli skvěle připraveni v říjnu na fakultu nastoupit a abyste mohli efektivně studovat. Předmět nelze opakovaně zapsat ve druhém

a vyšším ročníku, jeho nesplnění proto vede k nedobrovolnému ukončení studia.

Římské právo a základy novodobého práva soukromého I a II – „ŘÍMAN“

V rámci výuky tohoto předmětu získáte ucelený výklad o dějinách římského práva – o jeho pramenech a státním zřízení antického Říma. Největší pozornost je soustředěna na vysvětlení jednotlivých institutů římského práva soukromého počínaje právem osob, přes právo věcné, obligace (ze smluv a z deliktů), dědické právo a římský soukromý proces. Vykládány jsou také i další osudy římského práva v kontextu evropského právního vývoje. Předmět je dvousemestrální. První semestr je zakončen klasifikovaným zápočtem, po jehož splnění získáte tři kredity. Druhý semestr je zakončen zkouškou složenou

ze dvou částí – zápočtové písemné části (případ z římského práva a k němu  vztahujících se 10 otázek) a ústní části. Za splnění tohoto předmětu ve druhém semestru získáte 5 kreditů.

Historické základy českého práva I a II – „ČECH“

Předmět podává základní informace o vývoji právního řádu, ústavním vývoji a organizaci správy od nejstarších počátků české státnosti do r. 1989. Od roku 1918 pak zahrnuje i výklad o právním vývoji na Slovensku. Důraz je kladen především na souvislosti české a československé právní kultury s kulturou evropskou a světovou. Předmět je dvousemestrální. První semestr je zakončen klasifikovaným zápočtem, za jehož splnění získáte 3 kredity. Druhý semestr je zakončen ústní zkouškou. Pokud ji splníte, získáte 5 kreditů.

Vývoj velký právních systémů – „OBECKY“

Předmět se zaměřuje na základní rysy evropského kontinentálního a angloamerického právního vývoje od starověku až po raně novověké právo. Důraz je kladen především na veřejné právo, nechybí ani snaha o základní postižení klíčových ústavních institutů důležitých zemí západní Evropy a USA. Celé téma je zasazeno do širšího kontextu politických a kulturních dějin těchto zemí, jakož i do právního myšlení a právní filozofie. Hlavní důraz je kladen na evropské právní dějiny 19. a 20. století, také je zdůrazněn především angloamerický vývoj. Předmět je jednosemestrální. Zakončen je písemnou zkouškou, za jejíž splnění získáte 4 kredity. Předmět je vyučován pouze formou přednášek, semináře se z tohoto předmětu nekonají.

Teorie práva I a II – „TEORKA“

Předmět se zabývá různými pohledy na strukturu práva, právními systémy, přibližuje základní teoretické instituty práva

a vztahy mezi nimi. Svou pozornost zaměřuje i na právní filozofii a její klíčové otázky, jako jsou pojem práva, vztah práva a státu či práva a spravedlnosti. Předmět je dvousemestrální. První semestr je zakončen klasifikovaným zápočtem, po jehož splnění získáte tři kredity. Druhý semestr je zakončen zkouškou složenou ze dvou částí – zápočtové písemné části a ústní části. Za splnění tohoto předmětu ve druhém semestru získáte 5 kreditů.

Státověda

Výklad předmětu směřuje k poznání struktury státu, jeho způsobů uspořádání, původu a vývoji jednotlivých institutů charakterizujících stát a vztah státu a občana. Předmět je východiskem pro studium ústavního práva. Cílem předmětu je se nejen naučit důležité pojmy státovědy, ale i pochopit jejich smysl a jejich význam pro fungování státu.

Předmět je jednosemestrální a je zakončen písemnou zkouškou, za jejíž splnění získáte 5 kreditů.

Politologie 

Patří mezi předměty, jejichž účelem je zprostředkovat poznání a pochopení kontextu, ve kterém právo vzniká, jímž je ovlivňováno a na nějž působí. Předmět je úzce svázán se Státovědou – společně představují ústavní právo státu jako entitu založenou na tradičních teoriích, pojmech a institutech a současně na měnícím se vývoji společnosti, politiky atd. Předmět je jednosemestrální. Zakončen je písemnou zkouškou, za jejíž splnění získáte 4 kredity.

Právnický cizí jazyk

Každý student si jako povinný právnický cizí jazyk může vybrat jeden z následujících čtyř jazyků: angličtina, francouzština, němčina a španělština. Vyučuje se po dobu čtyř semestrů, každý je zakončen klasifikovaným zápočtem. Pokud zápočet splníte, obdržíte 3 kredity. Mimo povinný právnický jazyk se ale můžete věnovat výuce i dalších jazyků se zaměřením na právní terminologii a psaní odborných textů.

Ústavní právo I – „ÚSTAVKO“

Předmět je zaměřen na výklad Ústavy ČR spolu s dalšími úzce souvisejícími normami. Jeho cílem je rozbor vztahů mezi občanem a státem a mezi státními orgány navzájem. Rovněž se zabývá také otázkou lidských práv a základních svobod. S tímto předmětem se setkáte až v letním semestru prvního ročníku, ve kterém ho zakončíte klasifikovaným zápočtem za tři kredity. Jeho výuka pokračuje až do druhého ročníku, kdy na Vás v zimním semestru čeká 6 kreditů za zápočet a ústní zkoušku a následně je potřeba v letním semestru uspět v klauzurní práci, která je ohodnocena pěti kredity. Semináře už v letním semestru druhého ročníku neprobíhají.

Občanské právo hmotné I – „OBČAN“

Občanské právo hmotné je nejrozsáhlejším odvětvím soukromého práva. Řeší základní pojmy a principy práva soukromého, ale také rodinné právo, věcná práva a dědické právo, závazkové právo a právo duševního vlastnictví. Výuka tohoto předmětu je rozložena do pěti semestru, v šestém semestru je potřeba uspět v klauzurní práci. Výuka začíná letním semestrem prvního ročníku. Občan I, II a IV jsou zakončeny klasifikovaným zápočtem za 3 kredity. Občan III a V ústní zkouškou, přičemž po splnění první ústní zkoušky získáte 3 kredity, po druhé ústní zkoušce 6 kreditů.

Podrobnější informace o studijním plánu, ale také předmětech, které na vás budou čekat ve vyšších ročnících studia naleznete na stránkách fakulty.

bottom of page