top of page

AKADEMICKÁ ČINNOST

Hlavním cílem studentského spolku Common Law Society je jeho akademická činnost. Studenti, kteří se v rámci spolku sdružují, pořádají akademické události, které pokrývají nejrůznější tématiku

od práva common law, přes právo evropské a srovnávací, až po právní problematiku českou.

Za tímto účelem zveme na akce pořádané na půdě naší fakulty jak přímo naše vyučující, tak i hosty

z fakult a univerzit ostatních, či další experty z prostředí advokacie, soudnictví a dalších oblastí typických pro právní vzdělávání. Naším záměrem není pouze pokrýt pořádanými přednáškami nejrůznorodější právní tématiku, ale také snaha reagovat na současné světové dění, ať už z hlediska politického či jakéhokoliv jiného.

Naši akademickou činnost lze rozdělit na dvě hlavní oblasti – jednou z nich jsou akademické akce

ve formě přednášek, konferencí a panelových diskuzí a tou druhou akce vzdělávací, které mají studentům a dalším zájemcům poskytnout zejména zlepšení jejich soft skills, praktických dovedností a dalších zkušeností, které se na klasických přednáškách či seminářích nenaučí.

pan Halik.jpg

Panelové diskuze, přednášky, konference

Common Law Society pořádá několikrát do roka přednášky, panelové diskuze a konference, jichž se mají možnost zúčastnit jak studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy, tak široká veřejnost. Tyto akademické akce se zpravidla konají ve večerních hodinách, a to za účelem prohloubení znalostí a zlepšení povědomí veřejnosti

o palčivých problémech právních i neprávních. Akademické akce pořádané naším spolkem jsou pravidelně zveřejňovány přímo zde na society.cz nebo je můžete nalézt na našem Facebooku, přičemž za dlouhou dobu existence spolku se mezi našimi hosty objevila nejrůznější zvučná jména. Tématika, kterou jsme naší akademickou činností pokryli, je více než bohatá.

Exkurze

Je dobré vědět, jak fungují jednotlivé instituce v právním světě, který je plný otazníků a tmavých míst. Proto se snažíme uspořádat exkurze s odborným doprovodem

na nejrůznější instituce, které mají s oblastí práva a jurisprudence cokoli společného. Mezi námi navštěvované instituce patří zejména Ústavní soud České republiky, Nejvyšší správní soud České republiky, Nejvyšší soud České republiky, či Vazební věznice Pankrác, přičemž se snažíme náš sortiment každým rokem rozšiřovat. Od roku 2019 pořádáme i exkurzi

do Štrasburku, během které navštěvujeme Evropský parlament, Radu Evropy,

či Evropský soud pro lidská práva.

2.jpg

Česko restorativně

Od dubna 2022 jsme partneři projektu Česko restorativně, jehož koordinátorem je Institut pro restorativní justici. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Erasmus Week

Vzhledem k výborným zahraničním vztahům naší fakulty, kdy se pro nás, studenty, otevírá možnost vybrat si mezi více než stovkou zahraničních univerzit a šesti jazyky

v rámci programu Erasmus +, pořádá spolek Common Law Society tzv. Erasmus Week. Každoročně shromažďujeme materiály co největšího počtu partnerských škol, které jsou poté volně k dostání

u propagačního stolku CLS v atriu fakulty spolu se statistikami programu a dalšími užitečnými informacemi o administrativních záležitostech. Nechybí ani informační přednášky zahraničního oddělení nebo posezení

se studenty, kteří vyjeli v různých jazykových oblastech

v minulých letech. Více informací o programu Erasmus + naleznete zde.

EBP.jpg
přednáška.jpg

Jazykové kurzy

Jazyky v dnešní době patří neodmyslitelně k tomu, aby měl člověk co možná nejlepší uplatnění na pracovním trhu. Jelikož Právnická fakulta Univerzity Karlovy nabízí jazyky specializované na právní tématiku, členové Common Law Society se rozhodli, že by bylo dobré, aby měli studenti PF UK možnost zlepšovat svůj jazyk i v obecné rovině. Za tímto účelem pořádáme každý semestr jazykové kurzy ve spolupráci s jazykovou školou Glossa, která nám poskytuje lektory na vyučování nejrůznějších jazyků a úrovní, po kterých se na půdě PF UK naskytne poptávka. Mezi tradičně vyučované patří zejména AJ C1, NJ B1, NJ B2, FJ A0 či FJ B2.

Moot courts

Simulovaná soudní řízení jsou velmi oblíbeným prostředkem k získání různých soft skills, které jsou pro každého studenta práv i pro jejich budoucího absolventa velmi potřebné. Každý, kdo se simulovaného soudního procesu někdy zúčastnil, jistě dobře ví, že mimo získání nových znalostí dokáží člověka také zbavit tolik obávané nervozity při odborném vyjadřování před akademickou veřejností, a dá mu také další schopnosti, mezi které patří například tříbení právnického jazyka

při vytváření různých dokumentů. Spolek Common Law Society za tímto účelem pořádá moot court

ze soutěžního práva, fakultní kolo Lidskoprávního Moot Courtu anebo ve spolupráci s Českou společnosti pro evropské a srovnávací právo pořádá

moot court z práva EU.

bottom of page