Kalendář akcí Common Law Society

« Březen 2016

7. 3. 2016, Pondělí

David Kosař: Uprchlická krize jako výzva pro české azylové právo a politiku

po 7.3.2016, 18:00, místnost č. 303, PF UK

Vážení příznivci Common Law Society,

dovolte nám, abychom vás pozvali na přednášku Davida Kosaře z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (PF MU) na téma „Uprchlická krize jako výzva pro české azylové právo a politiku“. Přednáška je součástí Roku s uprchlíky, který organizujeme společně s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze (PF UK) a dalšími studentskými spolky. Naším cílem je přispět k současné veřejné diskusi na uprchlické téma zvýšením právního povědomí o příčinách, důsledcích i možných řešeních nastalé krize. Po geopolitickém kontextu uprchlické krize a roli Evropské unie a jejího práva při jejím řešení, kterým byly věnovány dvě přednášky na podzim 2015, se nyní společně s Davidem Kosařem ponoříme do českého azylového práva a politiky a výzev, které jim uprchlická krize přinesla.

David Kosař je vedoucí Katedry ústavního práva a politologie na PF MU. Během své bohaté právnické kariéry působil mimo jiné i jako asistent na Nejvyšším správním soudě a Ústavním soudě. Je odborníkem a autorem mnoha publikací v oborech srovnávacího ústavního práva, ústavní teorie, základních lidských práv, azylu a uprchlictví, nezávislosti soudů a soudců, mezinárodního práva nebo práva EU. V roce 2015 získal David Kosař jako první ve svém oboru prestižní ERC grant.

Přednáška se uskuteční v pondělí 7. března 2016 od 18:00 na PF UK (místnost č. 303).

Budeme se těšit z vaší účasti.

9. 3. 2016, Středa

Tomáš Halík: Náboženství a ideologie

st 9.3.2016, 18:00

Proces globalizace přináší pronikavé změny na světové náboženské scéně. Je postmoderní doba dobou postsekulární? Jedním z projevů "návratu náboženství" do veřejného života je politizace světových náboženství a nárůst fundamentalismu. Jaké jsou příčiny tohoto vývoje a jaké jsou alternativy? Přispějí náboženství ke střetu civilizací nebo k proměně procesu globalizace v proces komunikace kultur?

Přednáška a následná diskuse s prof. PhDr. Tomášem Halíkem, ThD,
Dr. h.c., profesorem FF UK, nositelem Templetonovy ceny. Prof. Halík je specialistou na sociologii a filozofii náboženství a mezináboženský dialog.

Přednášku pořádá Studentské hnutí za solidaritu ve spolupráci se spolkem Common Law Society.
Akce se koná v budově Právnické fakulty UK v Praze.

Budeme se na vás těšít!

10. 3. 2016, Čtvrtek

KS s doktorem Petrem Kreuzem na téma čarodějnických procesů

čt 10.3.2016, 19:00

Vážení příznivci Common Law Society,

rádi bychom Vás pozvali na kavárenský seminář, na kterém vystoupí PhDr. Petr Kreuz PhD., a který promluví na téma čarodějnických procesů. Magie a víra v čarodějnice představuje obecně antropologický fenomén, který provází lidskou společnost od jejích počátků. V určitých vývojových fázích různých kulturních okruhů se provozování magie (kouzelnictví, popř. čarodějnictví) stávalo a stává objektem pronásledování. Obsahem semináře bude přehled vývoje hmotněprávních ustanovení o postihu deliktu magie (tj. kouzelnictví a čarodějnictví) v Evropě od pozdní antiky do konce 18. století, s časovým těžištěm v období raného novověku. Pozornost bude věnována především dvěma hlavním formám deliktu magie, tj. kouzelnictví a čarodějnictví. Bude nastíněn také vývoj trestního práva procesního, které (v podobě tzv. inkvizičního procesu) v pozdním středověku vytvořilo podmínky pro konání čarodějnických procesů v Evropě. Budeme se z vaší účastí těšit.

Vaše Common Law Society

14. 3. 2016, Pondělí

Valná hromada Common Law Society

po 14.3.2016, 19:30

Vážení přátelé a příznivci Common Law Society,
tímto Vám oznamujeme, že řádná Valná hromada Common Law Society se bude konat v pondělí 14. března 2016 od 19:30 hodin v místnosti č. 303.
Jste členy CLS a zajímá Vás dění ve spolku? Máte zájem se aktivně zapojit? Neváhejte, přijďte a využijte svého práva hlasovat a kandidovat!
Již od 19:00 se na místě bude podávat tradiční občerstvení.

Program Valné hromady je následující:

1 Zahájení řádné Valné hromady a volba orgánů Valné hromady
2 Přednesení zpráv orgánů CLS o činnosti za minulé období:
2.1 Zpráva Výboru o činnosti CLS - Prezident CLS
2.2 Zprávy jednotlivých členů Výboru
2.3 Zpráva Revizní komise
2.4 Zpráva šéfredaktora Common Law Review
2.5 Zpráva teamu Letních škol
3 Volby orgánů CLS:
3.1 Volba Prezidenta CLS a volba jednotlivých členů Výboru
3.2 Volba členů Revizní komise
4 Další případné body jednání schválené Valnou hromadou
5 Ukončení

Těšíme se na Vaši účast!
Vaše Common Law Society

15. 3. 2016, Úterý

KS s doktorem Lipovským na téma Článek 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv

út 15.3.2016, 19:00

Vážení příznivci Common Law Society,

rádi bychom vás tímto pozvali na další z našich kavárenských seminářů, který se tentokrát bude konat 15. 3. od 19:00 v hotelu Central. Naším hostem bude Mgr. Milan Lipovský, Ph.D., který promluví na bohužel stále velmi aktuální téma, a to zákaz mučení, nelidského a ponižujícího zacházení tak, jak je psáno v čl. 3 EÚLP. Budeme se z vaší účasti těšit!

Vaše Common Law Society

17. 3. 2016, Čtvrtek

KS: David Uhlíř – ústavní stížnosti

čt 17.3.2016, 20:00

Vážení příznivci Common Law Society,

rádi bychom Vás pozvali na kavárenský seminář s panem doktorem David Uhlířem, vyučujícím občanského práva a již přes rok soudcem Ústavního soudu České republiky. Pan doktor bude mluvit o ústavních stížnostech, jedné z nejvýznamnějších agend Ústavního sodu, jejichž počet v posledních letech pravidelně přesahuje čtyři tisíce. Seminář se uskuteční v hotelu Central, ve čtvrtek 17. března od dvaceti hodin. Budeme se těšit na Vaší účast.

Vaše Common Law Society

21. 3. 2016, Pondělí

KS: Michal Bobek – Vnitřní a vnější proměny soudnictví Evropské unie

po 21.3.2016, 18:00

Vážení příznivci Common Law Society,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na kavárenský seminář s Michalem Bobkem, českým generálním advokátem při Evropském soudním dvoře, který se uskuteční 21. března od 18:00 v kavárně Hotelu Central.

Michal Bobek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a kromě práva získal magisterský titul i v oblasti mezinárodních vztahů. Zároveň je absolventem University of Oxford (M. Jur.), European University Institute ve Florencii (Ph.D.), Université libre de Bruxelles, University of Queensland a University of Cambridge. Michal Bobek působí jako profesor a výzkumný pracovník na University of Oxford a College of Europe. Je také předsedou České společnosti pro evropské a srovnávací právo a dlouholetým váženým členem Common Law Society. V roce 2015 se Michal Bobek stal historicky prvním českým generálním advokátem při Evropském soudním dvoře.

V rámci kavárenského semináře bude Michal Bobek hovořit na téma „Vnitřní a vnější proměny soudnictví Evropské unie“. Řeč bude o připravované reformě Soudního dvora Evropské unie, respektive Tribunálu, i o dalších zajímavých a aktuálních výzvách, kterým unijní soudnictví čelí a bude čelit. Jádrem semináře bude diskuse, při níž budete mít možnost klást Michalu Bobkovi otázky. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost diskutovat o unijním právu s jednou z nejpovolanějších osobností českého akademického života.

Budeme se těšit z Vaší účasti!

Common Law Society

22. 3. 2016, Úterý

KS: Zdeněk Kühn - Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu USA/Decision Trends of the U.S. Supreme Court: Conservatism vs Liberalism

út 22.3.2016, 19:00

Vážení příznivci Common Law Society,
rádi bychom Vás pozvali na kavárenský seminář s panem doc. JUDr. Zdeňkem Kühnem, Ph.D., LL.M., S.J.D., vyučujícím teorie práva na Právnické fakultě UK a soudcem Nejvyššího správního soudu České republiky. Seminář bude věnován rozhodovací praxi Nejvyššího soudu USA s důrazem na střetávání konzervatismu a liberalismu na půdě této instituce. Akce se bude konat v kavárně hotelu Central v Rybné ulici v úterý 22. 3. od 19:00. Budeme se těšit na Vaší účast.
Vaše Common Law Society

Dear Common Law Society friends,
we would like to invite you to a seminar with doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., a jurisprudence lecturer at the Faculty of Law - Charles University in Prague and a Supreme Administrative Court of the Czech Republic judge. The seminar will be dedicated to decision trends of the U.S. Supreme Court with focus on the conflict of liberalism and conservatism in the branch. The event will take place at Central hotel cafe on Tuesday March 22 at 19:00. We are looking forward to seeing you there.
Common Law Society

24. 3. 2016, Čtvrtek

Exkurze do Vazební věznice Pankrác

čt 24.3.2016, 10:00, Vazební věznice Pankrác

Vážení příznivci Common Law Society,

stejně jako v uplynulých letech, i tento rok jsme si pro vás připravili možnost zúčastnist se exkurze do Vazební věznice Pankrác. Bude možno vidět jak její pietní část, tak věznici samotnou. Celá akce proběhne 24. 3. od 10:00, a to jen pro 27 lidí, kterým se povede přihlásit na exkurzi jako prvním. Nejedná se o žádný den otevřených dveří, ale o oficiální exkurzi, která je domluvena s vedením věznice. Proto prosím veškeré dotazy směřujte přímo na nás! Do přihlášky je též nutno uvést číslo svého občanského průkazu!

Vaše Common Law Society

29. 3. 2016, Úterý

KS: Petr Hůrka – Postavení žen v pracovním právu

út 29.3.2016, 19:30, Kavárna hotelu Central (Rybná 8)

Vážení příznivci Common Law Society,

rádi bychom vás tímto pozvali na další z našich kavárenských seminářů, který se tentokrát bude konat 29. 3. od 19:30 v hotelu Central. Naším hostem bude doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., který promluví na velmi aktuální téma, a to postavení žen v pracovním právu (nejen) ve stínu aktuální novely zákoníku práce. Budeme se těšit na vaši účast!

Vaše Common Law Society

30. 3. 2016, Středa

KS s Martinem Faixem - ARABSKÉ JARO - začátek konce mezinárodního práva jak jej známe

st 30.3.2016, 19:30, CP1 Café, Konvitská 24

Vážení kavárníci,

dovolte nám pozvat Vás na další ze série kaváranských seminářů pořádaných spolkem Common Law Society. Naše pozvání přijal JUDr. Martin Faix Ph.D. Pan doktor pohovoří o tom, jaký měla tato významná série událostí dopad na MPV a jaké měla geopolitické konsekvence. Seminář se dotkne i otázky Islamského státu.

Těšíme sa na Vás.
Common Law Society

Duben 2016 »

4. 4. 2016, Pondělí

Daniel Sarmiento: Fundamental rights as the source of European integration or disintegration?

po 4.4.2016, 16:00

Dear all,

Let us invite you to the Lord Slynn Memorial Lecture 2016, which will be held at the Faculty of Law of the Charles University in Prague (room 303) on 4 April 2016 at 4 p.m. This year, professor Daniel Sarmiento from Madrid will deliver the lecture on “Fundamental rights as the source of European integration or disintegration? From the refugees' crisis to the Greek referendum, with a short stop in Hungary and Poland.”

We are looking forward to seeing you!

Common Law Society

5. 4. 2016, Úterý

KS: Jan Štovíček - Právní aspekty a aktuální výzvy boje proti dopingu

út 5.4.2016, 20:00

Vážení příznivci Common Law Society,

přijměte naše pozvání na kavárenský seminář s JUDr. Janem Šťovíčkem, Ph.D. na téma „Právní aspekty a aktuální výzvy boje proti dopingu“, který se uskuteční 5. dubna od 20:00 v kavárně Hotelu Central (Rybná 8, Praha 1).
JUDr. Jan Štovíček, Ph.D. je předním českým odborníkem na sportovní právo. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je členem Mezinárodního odvolacího soudu a předsedou Antidopingové disciplinární komise Mezinárodní automobilové federace, členem Sboru soudců Mezinárodní motocyklové federace, členem Výkonného výboru a předsedou Legislativní rady Českého olympijského výboru a prvním viceprezidentem autoklubu ČR. Od 4. ledna 2016 je JUDr. Jan Štovíček, Ph.D. také rozhodcem Arbitrážního soudu pro sport v Lausanne. V loňském roce si získal pozornost české veřejnosti jako právní zástupce cyklisty Romana Kreuzigera v jeho sporu s Mezinárodní cyklistickou unií.
V rámci kavárenského semináře bude JUDr. Jan Štovíček, Ph.D. hovořit o právních aspektech a aktuálních výzvách boje proti dopingu ve sportu. Nenechte si ujít příležitost diskutovat o boji proti dopingu s předním odborníkem na tuto oblast.

Budeme se těšit z vaší účasti.
Common Law Society

6. 4. 2016, Středa

KS: Jan Kudrna - Povolební změny v Polsku

st 6.4.2016, 19:00, CP1 Café & Bistrot (Konviktská 24, 110 00 Praha 1)

Vážení příznivci Common Law Society,

dovolujeme si Vás pozvat na další ze série kavárenských seminářů, tentokrát s JUDr. Janem Kudrnou, Ph.D., vyučujícím ústavního práva a expertem na polské právo. Seminář bude věnován problematice povolebních změn v Polsku.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost diskutovat o aktuální problematice v neformální atmosféře!

Těšíme se na viděnou ve středu 6. 4. od 19:00 v kavárně CP1 Café & Bistrot v Konviktské ulici.

Vaše Common Law Society

7. 4. 2016, Čtvrtek

KS: Jan Kysela - Proč a jak se zabývat Ústavním soudem ČR?

čt 7.4.2016, 20:00, Kavárna hotelu Central (Rybná 8)

Vážení přátelé spolku Common Law Society,

je nám ctí pozvat Vás na další z kavárenských seminářů pořádaných naším spolkem. Přednášet bude doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., expert na politologii a ústavní právo. Tématem bude český Ústavní soud a jeho význam v českém ústavním systému. 

 

Vaše Common Law Society

12. 4. 2016, Úterý

Panelová diskuze na téma Lidská práva: (ne)smysl české politiky

út 12.4.2016, 18:00, Místnost č. 100, PF UK

"Vážení příznivci Common Law Society,

náš spolek pořádá ve spolupráci se Salonem Práva a s Ústavem státu a práva - Akademie věd ČR panelovou diskuzi na téma Lidská práva: (ne)smysl české politiky. Tato panelová diskuze proběhne u příležitosti vydání stejnojmenné knihy, která spatřila světlo světa v roce 2015 a pod kterou se jako autoři podepsali i naši vážení hosté, mezi které patří:

prof. PhDr. Václav Bělohradský, Ph.D.
doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
PhDr. Michal Kopeček, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc.
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.

Tato kniha vznikla jako výsledek diskuzí, které měly mimořádný veřejný ohlas a které se vedly mezi výše zmíněnými i dalšími významnými filosofy, politology, sociology a historiky. Mezi dalšími autory jsou také bývalí i současní soudci a soudkyně či vysocí úředníci mezinárodních organizací.

Podobná debata již jednou proběhla v knihovně Václava Havla, ale jelikož téma, o kterém kniha pojednává, je stále více aktuální, rozhodli jsme se tuto panelovou diskuzi ještě jednou uspořádat přímo v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Tato panelová diskuze proběhne v úterý 12. 4. 2016, a to od 18 hodin v největší místnosti na PF UK č. 100. Zvaní jsou studenti všech fakult Univerzity Karlovy, ale i studenti univerzit ostatních, stejně jako i široká veřejnost a všichni přátelé akademické obce. Z vaší účasti se budeme těšit.

Vaše Common Law Society“

13. 4. 2016, Středa

KS: Zuzana Vikarská - PF UK jako odrazový můstek na Oxford (či jinam)

st 13.4.2016, 20:00, Kavárna hotelu Central (Rybná 8)

Vážení příznivci Common Law Society,

přijměte pozvání na kavárenský seminář se Zuzkou Vikarskou, absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a University of Oxford, který se uskuteční netradičně ve středu 13. dubna 2015 od 20:00 v kavárně hotelu Central (Rybná 8, Praha 1).

18. 4. 2016, Pondělí

Suverenita v době zvané postsuverénní. K čemu je suverenita v současném světě? A existuje vůbec?

po 18.4.2016, 13:30, Právnická fakulta – místnost číslo 38

Katedra politologie a sociologie Vás zve na panelovou diskusi pořádanou v rámci spolupráce programů PRV OUK P04 a P17:

Suverenita v době zvané postsuverénní. K čemu je suverenita v současném světě? A existuje vůbec?

Akce se koná v pondělí 18. dubna 2016 od 13:30 hod. v č. 38.

Hlavní referát: prof. Jiří Přibáň
Panelisté:
dr. Michael Romancov
doc. Vojtěch Belling 
doc. Jan Kysela

Moderuje dr. Michal Urban 

Všichni jste srdečně zváni!

19. 4. 2016, Úterý

KS s docentem Karlem Beranem na téma trestní odpovědnosti právnických osob

út 19.4.2016, 19:00, Café Montmartre, Řetězová 7, Praha 1

Vážení příznivci Common Law Society,

Přijďte si poslechnout posouzení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob po rekodifikaci soukromého práva z pohledu doc. JUDr. Karla Berana, Ph.D., přičemž tato zajímavá kavárna se uskuteční 19. 4. od 19:00 v kavárně CP1 Café v ulici Konviktská.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob totiž patří mezi nejdiskutovanější a zároveň nejkritizovanější příspěvky do českého právního řádu za poslední léta. Vzhledem k současně probíhajícímu legislativnímu procesu jeho novelizace se opět otevírá mnoho debat týkajících se zejména přičitatelnosti jednání fyzických osob osobám právnickým. Docent Karel Beran se řadí mezi kritiky současné úpravy zejména z hlediska její slučitelnosti s teorií právnických osob použitou v novém občanském zákoníku. Z vaší účasti se budeme těšit.

Vaše Common Law Society

Kladívková párty k 18. narozeninám CLS

út 19.4.2016, 20:00, Radlická kulturní sportovna

Milí přátelé a příznivci Common Law Society,
přijďte s námi oslavit naši "plnoletost", přivítat příchod jara a pobavit se na jedinečné párty letního semestru - Kladívkové párty CLS!
V úterý 19. dubna se na vás všechny budeme těšit v Radlické kulturní sportovně, kde pro vás chystáme skvělou párty muziku, zábavu a tematické soutěže o ceny. Přijďte s námi roztančit narozeninový parket v duchu oranžových kladívek Common Law Society! A když budete mít náladu, budeme rádi, když i vy budete alespoň trochu v oranžovém.

Vstupné: 60 Kč (pro členy CLS 40 Kč)

Těšíme se na vás!

Vaše Common Law Society

21. 4. 2016, Čtvrtek

Prof. de Mestral: Regional and Megaregional Trade Agreements including TTIP

čt 21.4.2016, 17:00, PF UK, místnost č. 38

Vážení příznivci Common Law Society,

srdečně Vás zveme na přednášku profesora McGill University (Montreal, Kanada), který ve čtvrtek zavítá na naši fakultu! Bude hovořit o obchodních dohodách TTIP, TPP, ale i bilaterálních dohodách a o budoucnosti Světové obchodní organizace. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost poslechnout si krátkou přednášku na toto téma od jednoho z největších odborníků na světě!

Přednáška se koná v 17:00 v místnosti č. 38, potrvá hodinu a bude na ní občerstvení!
Vaše Common Law Society

25. 4. 2016, Pondělí

Panelová diskuze s EUROPOSLANCI: „Jak by měla Evropská unie přispět k řešení migrační krize?“

po 25.4.2016, 18:00, PF UK, místnost č. 220

Vážení příznivci Common Law Society,

přijměte naše pozvání na panelovou diskuzi, která bude vyvrcholením „Roku s uprchlíky“, jenž jsme pro Vás připravili. O možných řešeních uprchlické krize budou v pondělí 25. 4. od 18:00 diskutovat ti nejpovolanější - poslanci Evropského parlamentu, zástupci občanů Evropské unie.Neváhejte a využijte možnost poslechnout si jejich názory a pokládat jim dotazy.

Naše pozvání přijali
Richard Sulík - Skupina Evropských konzervativců a reformistů doc.
Pavel Svoboda - Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů)
Jan Zahradil - Skupina Evropských konzervativců a reformistů
Tomáš Zdechovský - Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů).

Po příspěvcích našich vážených hostů bude následovat moderovaná diskuze a prostor pro Vaše dotazy.

Budeme se těšit z Vaší účasti.

Vaše Common Law Society

26. 4. 2016, Úterý

KS: Alternativní (efektivní) řešení sporů v České republice

út 26.4.2016, 20:00, Kavárna hotelu Central (Rybná 8)

Vážení příznivci Common Law Society,

dovolte nám pozvat Vás na další ze série kavárenských seminářů. Naše pozvání přijal Martin Svatoš, rozhodce a zapsaný mediátor - jedna z nejpovolanějších osob k tomuto tématu. Ve svém příspěvku se s námi podělí o to, jak v Česku funguje ADR, jak se spory řeší a jak by se řešit mohli (měli) efektivněji. Zajímá-li Vás vyjednávání, mediace nebo arbitráže nenechte si jeho seminář utéct.

Těšíme se na Vás.
Common Law Society

27. 4. 2016, Středa

Týdny právnických profesí: Návštěva NSS a Kanceláře VOP

st 27.4.2016, 07:20 – 20:00, Brno

Vážení příznivci Common Law Society,
 
srdečně Vás zveme na tradiční návštěvu významných brněnských institucí pořádanou v rámci akce "Týdny právnických profesí". Letos jsme si pro Vás připravili exkurzi na Nejvyšší správní soud České republiky, která proběhne za doprovodu doc. JUDr. Zdeňka Kühna, Ph.D., LL.M., S.J.D., a do Kanceláře veřejného ochránce práv. Obě návštěvy se konají 27. 4. 2016, sraz na pražském hlavním nádraží je v 7:20. 
 

28. 4. 2016, Čtvrtek

KS: Lidská práva v řízení před soutěžními úŕady

čt 28.4.2016, 19:30, CP1 Café & Wine Bar

Vážení příznivci Common Law Society,

dovolte nám pozvat Vás na další ze série kavárenských seminářů. Naše pozvání přijal Jiří Kindl, partner advokátní kanceláře Weil Gotshal & Manges - generálního partnera spolku Common Law Society. Ve svojí přednášce se bude věnovat lidsko-právnímu aspektu soutěžních kauz, zejména pak argumentací na spravedlivý proces.
Těšíme se na Vás

Common Law Society

Generální partner

Partneři