Co budete studovat?

Nová akreditace

V návaznosti na novelu Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze byl na právnické fakultě od akademického roku 2006/ 2007 zaveden kreditní systém. To ale není vše, od minulého roku 2010/2011, probíhá studijní program podle nové akreditace. Ta stará Vás teoreticky již nemusí zajímat, ale přesto, chceme-li uvést nějaký zásadní rozdíl - odpadla první část srovnávací státní zkoušky ve druhém ročníku, ale závěrečnou část státnice z veřejného práva budeme muset vedle trestního a správního práva, skládat i z práva ústavního. A mnoho dalších změn.

Kreditní systém

Tedy jak bylo řečeno, funguje nyní na fakultě kreditní systém. Stručně řečeno to znamená, že každý z nás nastoupí na fakultu s nulovým počtem kreditů. Každý předmět je pak ohodnocen jistým počtem kreditů, kterých je v každém ročníku nutné nasbírat určitý minimální počet, aby byl umožněn postup do vyššího ročníku. Kredity vyjadřují nikoli obtížnost nebo důležitost předmětu, ale časovou dotaci výuky a eventuálně i přípravy na zkoušku či zápočet.

Povinný počet kreditů pro jednotlivé ročníky:

2. ročník          60 kreditů

3. ročník        110 kreditů

4. ročník        160 kreditů

5. ročník        210 kreditů,

Podmínkou je, že v každém ročníku je nutné získat minimálně 85% kreditů z povinných předmětů, aby byly splněny podmínky postupu do vyššího ročníku. Pokud tato podmínka není splněna, je nutné žádat děkana o její prominutí.

Důležité je také to, že do 5. ročníku potřebujete 210 kreditů. Proto, abyste mohly obhájit diplomovou práci potřebujete pouze 180 kreditů, ale abyste byli puštěni ke 3. a 4. části závěrečné státní zkoušky (ze soukromého a veřejného práva), budete potřebovat 300 kreditů, proto nezapomínejte a pravidelně si zapisujte volitelné předměty s dostatečným předstihem (pokud možno hned od 1.ročníku) a nenechávejte získávání kreditů na poslední chvíli. :-)

Předměty

Studijní předměty v kreditním systému lze rozdělit do 3 skupin - povinné, povinně volitelné (výběrové) a volitelné. Podrobný seznam předmětů pro jednotlivé ročníky obdržíte vždy při zápisu do daného ročníku a kompletní seznam by měl pak být v brzké době zveřejněn na webových stránkách fakulty - http://www.prf.cuni.cz/.

A) Povinné předměty („PPčka“)

Jsou to předměty, jimž se v průběhu studia nelze vyhnout. Zvláště v prvních semestrech tvoří velkou část předmětů, které budete plnit. Jsou zakončeny zkouškou (ústní nebo písemnou) a obdržíte za ně 6 kreditů. Pokud jsou více-semestrální, budou v průběhu prvních semestrů zakončeny zápočtem - buď klasifikovaným (známkovaným jako zkouška) za 5 kreditů, nebo neklasifikovaným (hodnoceným pouze jako „Z“) za 4 kredity - a teprve v posledním semestru pak zkouškou.

B) Povinně volitelné předměty („PVPčka“)

Od povinných předmětů se liší tím, že si při jejich zapisování můžete vybrat z několika variant a kromě prvního ročníku si jich můžete zapsat i libovolný počet. Pokud si ale takový předmět jednou zapíšete, stává se pro vás jeho splnění povinným jako u povinných předmětů. Pro plnění PVP v jednotlivých ročnících jsou stanoveny doporučené počty:

1. ročník          1 PVP (povinný ve 2. semestru)

2. ročník          3 PVP

3. ročník          1 PVP

4. ročník          2 PVP

5. ročník          2 PVP.

Na rozdíl od povinných předmětů, jsou PVP zakončeny zkouškou za 3 kredity, ty vyučované v cizím jazyce za 4 kredity. Jejich nabídka je poměrně veliká a postupně jich přibývá, takže si při výběru určitě dobře rozmyslete, co Vás zajímá a co by Vás mohlo bavit. Za celé studium musíte splnit celkem 8 PVP + 1 PVP v 1.ročníku. Všechny ostatní PVP nad tento počet jsou vám započítávány jako volitelné a hodnoceny pouze 2 kredity.

C) Volitelné předměty („VPčka“)

Již od prvního ročníku máte možnost zapsat si předměty „navíc“, které mají status volitelného předmětu. Těchto předmětů je opravdu široký výběr a vypisuje je téměř každá katedra. Každý VP je hodnocen 2 kredity, jejich výuka je většinou volnější a zábavnější. Volitelné předměty jsou důležité proto, že i pokud splníte během studia všechny PP a PVP, budete mít před závěrečnými státnicemi stále pouze 266 kreditů, takže zbylých 34 musíte nasbírat někde „bokem“ - právě pomocí VP.

Mezi volitelné předměty patří i obecně oblíbená tělesná výchova. Tělesnou výchovu si můžete zapisovat opakovaně. V rámci celého studia za ni pak můžete získat maximálně 8 kreditů za běžné denní sportovní lekce + 2 kredity za zimní nebo letní tělovýchovný kurz.

Předměty z jiných fakult

Obrovskou výhodou volného sestavování rozvrhu v rámci kreditního systému je možnost libovolně si zapisovat předměty v rámci celé Univerzity Karlovy. Takto zapsané předměty pak mají status volitelného předmětu. Můžete si vybrat jakýkoli předmět, u kterého vám to jeho kapacita či podmínky dané fakulty dovolují a který vás zajímá, a navíc za něj dostanete tolik kreditů, kolika jej hodnotí daná fakulta - většinou se jedná o výrazně víc, než je za volitelný předmět možné získat na naší fakultě (třeba i 9 ! J). Tak se Vám může stát, že jeden rok budete studovat ruštinu pro ekonomy na Fakultě sociálních věd, druhý například dějiny islámských států na Filozofické fakultě nebo budete číst Kanta na Fakultě humanitních studií. Pro skutečné „fajnšmekry“ doporučujeme anatomii na 1. lékařské fakultě za 11 kreditů. :-)

Tato idylka je v realitě lehce narušena mezifakultními vztahy, neboť ne každá fakulta je ke studentům cizích fakult vstřícná (dává při zápisu předmětů předností výhody vlastním studentům) a naše studijní oddělení má občas problém s uznáváním kreditů za cizí předměty. Jedná se ale skutečně o výjimky.

Co se týče předmětů splněných v rámci studia na paralelní vysoké škole, je vždy nutné vyplnit žádost o uznání předmětu (na webových stránkách Studium ® Studijní oddělení ® Dokumenty ® Žádost), kterou odevzdáte na sekretariát katedry, pod kterou předmět obsahově spadá. Pak budete pouze doufat, že předmět bude uznán. Někdy je to komplikované, proto se nebojte poradit se svou studijní referentkou

 

POVINNÉ PŘEDMĚTY 1. ROČNÍKU

1. Dějiny práva a státu evropských zemí a USA - „Obecky“

Předmět se zaměřuje na základní rysy evropského kontinentálního a angloamerického právního vývoje od starověku až po raně novověké právo. Důraz je kladen především na veřejné právo, nechybí ani snaha o základní postižení klíčových ústavních institutů důležitých zemí západní Evropy a USA. Celé téma je zasazeno do širšího kontextu politických a kulturních dějin těchto zemí, jakož i do právního myšlení a právní filozofie. Hlavní důraz je kladen na evropské právní dějiny 19. a 20. století, také je zdůrazněn především angloamerický vývoj.

Předmět je jednosemestrální a je zakončen ústní zkouškou založenou na 40 otázkách složených ze dvou tématicky nezávislých polovin - taháte si vždy jednu otázku (6 kreditů). Je vyučován pouze formou přednášek, semináře se z tohoto předmětu nekonají.

2. Státověda

Předmět je "vědou o státě". Výklad směřuje k poznání struktury státu, jeho možných způsobů uspořádání, původu a vývoji jednotlivých institutů charakterizujících stát a vztah státu a občana. Příprava na tento předmět je podložena četbou a rozborem povinné a doporučené literatury, kterou je rozhodně dobré úplně nezatracovat. Na základě této četby jsou totiž pak vytvářeny i otázky pro jednotlivá zadání.

Předmět je jednosemestrální a je zakončen písemnou zkouškou - klasifikovaným testem o 12 otevřených otázkách (6 kreditů). Je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů, pro které si vybíráte konkrétního učitele.

3. Politologie

Patří mezi předměty, jejichž účelem je zprostředkovat poznání a pochopení kontextu, ve kterém právo vzniká, jímž je ovlivňováno a na nějž působí. Předmět je úzce svázán se Státovědou - společně představují ústavní právo státu jako entitu založenou na tradičních teoriích, pojmech a institutech a současně na měnícím se vývoji společnosti, politiky atd.

Předmět je jednosemestrální a je zakončen písemnou zkouškou - klasifikovaným textem složeným ze dvou částí - výkladu pojmů a sepsání eseje na dané téma (6 kreditů). Je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů, pro které si vybíráte konkrétního učitele.

4. České a československé právní dějiny I a II - „Čech“

Předmět podává základní informace o vývoji právního řádu, ústavním vývoji a organizaci správy od nejstarších počátků české státnosti do r. 1989. Od roku 1918 pak zahrnuje i výklad o právním vývoji na Slovensku. Důraz je kladen především na souvislosti české a československé právní kultury s kulturou evropskou a světovou.

Předmět je dvousemestrální. První semestr je zakončen zápočtem (neklasifikovaným) - testem o 13 otázkách vyžadujících pouze několikaslovné či číselné odpovědi (4 kredity). Získání zápočtu je podmínkou pro následné připuštění k ústní zkoušce, tím pádem i pro splnění celého předmětu. Druhý semestr je zakončen zkouškou, která se skládá ze dvou částí - zápočtové písemné části (opět krátký testík o několika otázkách), na základě jehož splnění postupujete k ústní části = klasická ústní zkouška založená na 80 otázkách rozdělených na část A a B - z každé části si taháte jednu otázku (6 kreditů). Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů, pro které si vybíráte konkrétního učitele.

5. Římské právo a základy novodobého práva soukromého I a II - „Říman“

V rámci výuky tohoto předmětu získáte ucelený výklad o dějinách římského práva - o jeho pramenech a státním zřízení antického Říma. Největší pozornost je soustředěna na vysvětlení jednotlivých institutů římského práva soukromého počínaje právem osob, přes právo věcné, obligace (ze smluv a z deliktů), dědické právo a římský soukromý proces. Vykládány jsou také i další osudy římského práva v kontextu evropského právního vývoje.

Předmět je dvousemestrální. První semestr je zakončen zápočtem (neklasifikovaným) - testem složeným ze 3 částí, celkem o 30 otázkách. Pro získání zápočtu je nutné z každé části o 10 otázkách, tj. z 10 bodů, získat alespoň 6 (4 kredity). Zápočet je opět podmínkou jednak pro skládání ústní zkoušky v letním semestru, jednak pro dokončení celého předmětu. Druhý semestr je zakončen zkouškou složenou opět ze dvou částí - zápočtové písemné části (případ z římského práva a k němu se vztahujících 10 otázek, ze kterých je nutno odpovědět správně alespoň na 6) a ústní části = klasická ústní zkouška o 168 krátkých otázkách, ze kterých si taháte 2 (6 kreditů). Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů, pro které si vybíráte konkrétního učitele.

6. Teorie práva I a II - „Teorka“

Předmět se zabývá různými pohledy na strukturu práva, základními právními systémy, přibližuje základní teoretické instituty práva a jednotlivé vztahy mezi nimi.

Předmět je dvousemestrální. První semestr je zakončen zápočtem (neklasifikovaným) - jeho získání je podmíněno různě konkrétními seminárními vyučujícími - test / splnění procentuální účasti na seminářích / referát apod. (4 kredity). Zápočet je opět podmínkou jednak pro skládání ústní zkoušky v letním semestru, jednak pro dokončení celého předmětu. Druhý semestr je zakončen ústní zkouškou o 69 otázkách, z nichž si taháte tři (6 kreditů). Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů, pro které si vybíráte konkrétního učitele.

7. Ústavní právo a státověda I - „Ústavko“

Předmět je zaměřen na výklad Ústavy jako základního zákona státu, spolu s dalšími úzce souvisejícími normami. Jeho cílem je rozbor základních vztahů mezi občanem a státem a mezi státními orgány navzájem.

Předmět je dvousemestrální a začíná letním semestrem 1.ročníku. V tomto semestru je zakončen klasifikovaným zápočtem - testem složeným ze 3 částí - testová část, 2 otevřené otázky, řešení praktické situace podle norem ústavního práva (5 kreditů). Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů, pro které si vybíráte konkrétního učitele.

8. Teorie národního hospodářství I - „Té-en-háčko“

Předmět poskytuje základní informace systémech, subjektech, struktuře a institutech národního hospodářství. Důraz je kladen na výklad principů tržní ekonomiky, rozhodování ekonomických subjektů, ekonomické úlohy státu, cílů a nástrojů hospodářské politiky i mezinárodní ekonomiky.

Předmět je dvousemestrální a začíná letním semestrem 1.ročníku. V tomto semestru je zakončen zápočtem (neklasifikovaným) - zpravidla test o několika otázkách s větším počtem správných odpovědí (4 kredity). Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů, pro které si vybíráte konkrétního učitele.

Generální partner

Partneři